ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
انواع سمپاش ها

سمپاشی به انگلیسی

انواع سمپاش ها

انواع سم پاشها


سم پاشها به دو بخش محلول پاشها و گردپاشها تقسيم مي شوند. هر كدام از اين دو دسته، خود مي تواند در انواع مهم زير طبقه بندي شوند.


1-سم پاشهاي دستي


2-سم پاشهاي پشتي بدون موتور


3-سم پاشهاي پشتي موتوري


4-سم پاشهاي چرخدار موتوري


5-سم پاشهاي تراكتوري سوار


6-تريلرهاي زهر پاشي (سم پاشهاي چرخ دار)


7-هواپيماهاي زهر پاش


سم پاشهاي دستي


سم پاشهاي دستي كه غالباً ساختماني شبيه به تلمبه امشي دارند در منازل براي مبارزه با حشرات خانگي و در گلخانه ها و باغچه هاي خيلي كوچك به كار مي روند.


ساختمان تلمبه امشي از يك مخزن و يك مکنده تشكيل شده و پيستون مکنده به وسيله دست در تو سيلندر به حركت درآمده و هوا را ضمن حركت به جلو به دو تقدیر نامساوي تقسيم مي كند. پيستون، يك تقدیر از هوا را وارد اندوختگاه كرده و سرنوشت ديگر را مستقيماً در انتهاي استوانه از روزنه كوچكي به بیرون مي فرستد. لوله باريكي در تو انبار- انباشتگاه تهیه شده و مايع به وسيله فشاري كه از هواي بالا در اثر حركت پيستون حاصل ميشود وارد لوله باريك شده و در انتهاي لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا به صورت ذرات بسيار ريزي در مي آيد. هواي داخل انبار- انباشتگاه مايع را به چهره قطرات درشت درآورده و پشت راز هم به بیرون پرتحمل مي كند و هواي قسمت دوم اين قطرات را به چهره ذرات ريز در مي آورد. در بعضي ديگر از انواع تلمبه امشي، تمام جريان هوا از روزنه اصلي با خفگی خارج مي گردد، در اين تلمبه ها مايع بر اثر ايجاد خلاء در سر لوله باريك و اختناق جو موجود در مخزن از لوله باريك بالا آمده و در روبرو روزنه به صورت ذرات ريز در مي آيد. در اين چهره بايد روي سرپوش مخزن حفره ريزي براي ورود هوا هستی داشته باشد (شكل 16-20).


سم پاشهاي پشتي بدون موتور


اين زهر پاشها به وسيله دو بند مشابه كوله پشتي روي شانه هاي شخصي كه سم پاشي مي كند قرار مي گيرند و معمولاً شامل دو نوع با خفگی متناوب و با تنگنا دايم هستند.


سم پاش پشتي با خفگی متناوب (كتابي)


در اين زهر پاش كه به سم پاش كتابي معروف است، مايع سم به وسيله خپگی موجود در منبع كوچكي از زهر پاش بیرون ميشود. خفگی در آن متناوب مي باشد، يعني، كسي كه با اين زهر پاش كار مي كند با يك دسته تلمبه مي زند و با دست ديگر زهر پاشي مي نمايد.


درپوش دهانه اندوختگاه مجهز به يك صافي توري سيمي است. ظرفيت انبار- انباشتگاه معمولاً 10 ليتر يا كمي بيشتر است.


پمپ اين زهر پاش ها از نوع پيستوني يا ديافراگمي است. فشار مکنده زهر پاش در اين گونه زهر پاشها معمولاً حدود 3 لغایت 4 اتمسفر است.


در نشان حركت تقسیم اهرمي شكل زهر پاش، ديافراگم درون زهر پاش منبسط ميشود و مايع سم از روزنه اي كه در بی گمان فاصل بين انبار- انباشتگاه اصلي و ديافراگم پیمان دارد مكيده شده و سپس در نشانه انقباض ديافراگم، مايع از محفظه بالاي ديافراگم، از روزنه ديگري وارد محفظه تنگنا مي گردد. از آنجا كه محفظه تنگنا به لوله لاستيكي و لانس متصل است مايع از محفظه خفگی به نازل مي رسد و پخش مي گردد. بهم زن تو مخزن نيز حركت رفت و برگشتي خویش را از اهرم دسته سم پاش مي گيرد.


سم پاش با خفگی دايم (استوانه اي)


مخزن اين سم پاش معمولاً استوانه اي است و ظرفيت آن حدود 10 الی 19 ليتر است. جنس مخزن از فلز ضد زنگ و معمولاً از برنج يا فولاد ضد زنگ است. فشار زهر پاش به وسيله يك پمپ پيستوني ساده دستي كه در تقدیر داخلي بالاي انبار- انباشتگاه پیمان دارد تامين ميشود. شخصي كه زهر پاشي مي كند، پس از اين كه مخزن را در حدود نیمه تا از مايع زهر پر كرد، تلمبه مي زند و هوا تحت فشاري در حدود 5 لغایت 6 اتمسفر در داخل مخزن (در بالاي مايع) حبس مي گردد، سپس شير خروجي مايع زهر را باز مي نمايد و آغاز به سم پاشي مي كند. اين زهر پاشها بهم زن ندارند و براي بهم زدن مايع سم كافي است كه هر چند دقيقه يكبار شخصي كه سم پاشي مي كند خم و راست شود سمپاشی رستوران شارژی الی مايع تو سم پاش بهم زده شود.


سم پاشهاي پشتي موتوري (اتومايزر)


اين سم پاشها به نامهاي مختلف، زهر پاش پشتي موتوري، زهر پاش با حجم كم يا زهر پاش اتومايزر ناميده مي شوند. به طور كلي سم پاشهايي كه مايع سم در آنها تحت خفقان نباشد و قطرات مايع زهر در نشان تصادف با جريان شديد هوا تبديل به ذرات بسيار ريز شوند، اتومايزر ناميده مي شوند. قطر ذرات مايع سم در اين نوع سم پاشها در حدود 100 ميكرون است. بنابراين مي تاب با حجم معيني از مايع زهر سطح بيشتري را سم پاشي نمایش داد مشروط به اين كه غلظت محلول زهر نيز زياد باشد.


مخزن مايع زهر سم پاشهاي پشتي موتوري معمولاً پلاستيكي بوده و ظرفيت آنها نزدیک 5/7 لغایت 23 ليتر است. مايع سم از اندوختگاه به نازل، توسط يك شير قابل تنظيم كنترل مي شود.


موتور زهر پاش از نوع دو زمانه بنزيني بوده و در زير اندوختگاه مايع زهر نصب شده است. نا موتور معمولاً حدود 2 تا 3 اسب بخار است. موتور، فرمان دمنده اي را كه به طور عمود قرار گرفته است، به حركت در مي آورد. پروانه، چرياني از هوا را با سرعتي در نزدیک 92 الی 100 متر در ثانيه با حجمي در حدود 650 تا 700 متر مكعب در ساعت ايجاد مي كند. جريان هوا از يك زانويي با زاويه 90 درجه عبور مي كند و وارد لوله تخليه قابل نرمش (لوله جريان هوا) ميشود. نازل زهر پاش، نزديك دهانه خروجي لوله تخليه هوا يا در انتهاي زانويي 90 درجه قرار دارد. مايع سم بیرون شده از نازل، در اثر تصادف با جريان هوا، به ذرات بسيار ريز تبديل شده و به خارج از لوله تخليه هوا هدايت مي گردد.


با زهر پاش پشتي موتوري در شرايط مساعد، روزانه در حدود 2 لغایت 3 هكتار را مي طاقت زهر پاشي كرد.


سم پاشهاي چرخ دار موتوري


اين سم پاشها داراي يك موتور بنزيني دو زمانه با توان 2 لغایت 3 اسب بخار مي باشند. انبار- انباشتگاه آنها بزرگ بوده و در نزدیک 100 الی 200 ليتر ظرفيت دارد. مکنده مولد تنگنا معمولاً از نوع پمپ هاي پيستوني موتوري چند سيلندر است كه به وسيله موتور زهر پاش كار مي كند. روي محفظه خفگی اين زهر پاش سنجي سمپاشی دستی نصب شده است. فشار توليد شده در نزدیک 30 اتمسفر است.


مقدار مايع پاشيده شده معمولاً در نزدیک 15 لغایت 30 ليتر در دقيقه است. مايع سم به وسيله سوپاپ اطمينان و لوله برگشت پی در پی بهم زده ميشود، زيرا در موقعي كه مکنده كار مي كند ولي سم پاشي انجام نميشود، سوپاپ اطمينان مايع را به اندوختگاه بر مي گرداند. زهر پاشهاي چرخدار موتوري براي زهر پاشي مزارع کبیر و باغات ميوه پسندیده هستند.


سم پاشهاي بادبزني[22]


سم پاشهاي بادبزني نوع جديدي از زهر پاشهاي تراكتوري هستند كه مجهز به بادبزنهاي قوي مي باشند. اين سم پاشها در انواع سوار و كششي هستی دارند. ظرفيت زهر پاش ها بر بنیاد مقدار و سرعت هوايي كه دميده ميشود تعيين مي گردد. مقدار هوا در گونه ها کبیر معمولاً از 140 تا 1700 متر مكعب در دقيقه تغيير مي كند. سرعت هواي دميده شده در حدود 130 الی 240 كيلومتر در ساعت مي باشد.


بادبزن، هوا را با سرعت زياد در مسير نازل ها به جريان مي اندازد. هوا ضمن تصادف به قطرات سم، آنها را به چهره ذرات بسيار ريز پراكنده مي سازد.


نازل ها معمولاً روي نيم دايره نصب مي گردند. مايع سم، بدست پمپ، با خفگی به چهره قطرات ريز توزیع ميشود و وزش باد شديد بدست بادبزن نيز آنها را ريزتر مي كند. سمپاشهاي مخصوص درختان مي توانند مايع زهر را به يك طرف (طرف راست يا چپ) يا مقارن به هر دو طرف بپاشند. برد میانه در اثناء پاشيدن مايع سم بسته به تاب سم پاش متفاوت بوده و از 3 تا 6 متر در هر طرف تغيير مي كند.


تريلرهاي سم پاش يا زهر پاشهاي چرخ دار[23]


اين زهر پاشها به شكل تريلر هستند و انبار- انباشتگاه کبیر مايع زهر بر روي يك شاسي با دو چرخ حامل لاستيكي پیمان دارد. زهر پاش به وسيله تراكتور كشيده ميشود. ظرفيت انبار- انباشتگاه سم در زهر پاشهاي گوناگون متفاوت بوده و در حدود 200 تا 3800 ليتر است. پمپ اين سم پاشها روي تراكتور مستقر شده يا در كنار انبار- انباشتگاه نصب مي گردد و حركت خویش را از محور تاب دهي تراكتور يا يك موتور هيدروليكي مي گيرد. در جلو مالبند بعضي از اين سم پاشها چرخ كوچكي قرار دارد كه بلندی آن قابل تنظيم است. اين چرخ براي تعادل سم پاش در موقعي كه به تراكتور متصل نيست به كار ميرود. در دو طرف اندوختگاه و در امتداد درازا تريلر دو لوله براي خروج مايع سم تحت تنگنا قرار دارد كه سر لوله ها در عقب مخزن به دو شير ختم ميشود. از اين دو شير مي نا به هدف سم پاشي درختان بلند، درختان باغات ميوه و مزارعي كه به چهره رديفي كشت مي شوند استفاده كرد. براي سم پاشي درختان هر يك از شيرهاي خروجي به يك نازل اختناق قوي كه مايع زهر را به چهره فواره توزیع مي كند متصل ميشود. براي زهر پاشي مزارع رديفي بوم کمابیش طويلي با طول 5/3 تا 15 متر بسته به نوع سم پاش به اين شيرها متصل مي گردد. اين سم پاش ها براي مزارع کبیر و درختان بلند بسيار مفيد و قابل بهره‌گیری مي باشند. تريلرهاي زهر پاش در گونه ها بادبزني نيز وجود دارند.

+ نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396ساعت 11:42 توسط گروه سمپاشان | | تعداد بازدید : 16